Pod wpisem #birthdaygirl, z którego dowiedzieliście się, że skończyłam 30 lat, stwierdziliście, że zdecydowanie na tyle nie wyglądam. You made my day! Niezmiernie mi miło i oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę słysząc takie głosy! Chyba jak każda kobieta chciałabym możliwie jak najdłużej wyglądać świeżo i młodo, niezależnie od spadających kartek z kalendarza… Dostałam od Was na priv również kilka wiadomości, w których pytałyście mnie, co zrobić żeby wyglądać młodziej niż wskazuje na to metryka. Otóż, sposobów jest kilka… Po pierwsze: DIETA. Jesteśmy tym, co jemy. Mówiąc o diecie mam na myśli zbilansowany, zrównoważony i dobrany (najlepiej przez dietetyka) indywidualnie do potrzeba każdego z nas jadłospis (już od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wprowadzeniem na blogu działu „ZDROWIE” i chyba w końcu to zrobię). Po drugie: KOSMETOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA. Powinny one tworzyć nierozerwalny duet, by przynosiły widoczne efekty. Stosując tę mieszankę mogę dać Wam słowo, że po prostu będziecie wyglądać i czuć się lepiej w swojej skórze. Człowiek szczęśliwy sam ze sobą, to człowiek potrafiący okazać dobre emocje innym.

Nie jestem zwolennikiem botoksu i skalpela. Uważam to za ostateczność i dopóki to możliwe, będę omijać te dwie możliwości szerokim łukiem. Organizm możecie odmłodzić przede wszystkim dietą, a wspomagająco dołożyć do tego nieinwazyjne zabiegi, tj. np. Termolifting ALMA NIR™  który wykonałam w klinice Laser Estetic w Lublinie. Jest on niezwykle szybkim i praktycznie bezbolesnym zabiegiem. Zabieg nie wymaga podania znieczulenia miejscowego. Przed zabiegiem przeprowadzamy konsultację kosmetologiczną wykluczającą wszelkie przeciwwskazania. Jeśli Pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu,  dobieramy odpowiednie parametry lasera.

Dlaczego się zdecydowałam? Bo z wiekiem moja skóra traci kolagen, włókna wiotczeją, skóra opada i staje się mniej jędrna. Po to by przywrócić jej gęstość, sprężystość i wzmocnić włókna. Skóra w wyniku zabiegu została zagęszczona, odpowiednio napięta i odzyskuje utraconą elastyczność.

Co i jak? Jakie efekty?  Głowica ALMA wykorzystuje czerwone światło lasera. Pobudza i stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych, aż o 30 procent. Najistotniejsze rezultaty to wygładzenie oraz spłycenie bruzd, jak również podniesienia owalu twarzy.Rezultaty uzyskane w odbudowie gospodarki kolagenowej skóry uwidaczniają się dwuetapowo. W dniu zabiegu dochodzi do termo-skurczu już istniejących włókien, natomiast produkcja nowych rozkłada się na okres od 1 do 6 miesięcy po zabiegu, co zapewnia naturalny efekt na dłuższy czas. Efekty przeprowadzenia takiego zabiegu to odpowiednio napięta, ujędrniona i elastyczna skóra.

Kiedy pojawiły się efekty i jak długo mają się utrzymać? Efekt ujędrnienia i rozświetlenia cery dostrzegłam już po pierwszym zabiegu. Najbardziej spektakularne rezultaty odmłodzenia skóry obserwujemy w czasie od 3 do 6 miesięcy po zabieguTerapia wymaga przeprowadzenia serii zabiegów, a ich ilość zależy od oceny kondycji skóry. Efekt zabiegu potrafią utrzymać się nawet do 1,5 roku przy stosowaniu się do pielęgnacji skóry zaleconej przez specjalistę.

Dla kogo przeznaczone są zabiegi termoliftingu NIR™?  Zabieg ujędrniający przeznaczony jest dla wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na rodzaj skóry. Możemy go wykonać na każdym fototypie, skórze opalonej oraz naczyniowej.

Zabieg odpowiedni jest dla osób, które:

 • mają opadające powieki i policzki, opadający owal twarzy, zmarszczki oraz bruzdy nosowo – wargowe,
 • wiotkość w obrębie: brzucha, ud (także ich wewnętrzna strona), obszar nad kolanami, również wewnętrzna strona ramion, a nawet skóra dłoni,
 • chcą poprawić gęstość skóry,
 • jako profilaktyka przeciwstarzeniowa w wieku 25-35 lat.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ +48 512 160 009

In the blog post #birthdaygirl, you found out that I’m already 30 years old and you said that I definitely do not look like my age. You made my day! I am very pleased and of course I am very happy about hearing such voices! Probably like every woman I would like to look fresh and young as long as possible, regardless of the falling pages from the calendar … I received from you on priv also a few messages in which you asked me what to do to look younger than the metrics says. Well, there are several ways … First: DIET. We are what we eat. Talking about the diet, I mean balanced and selected (preferably by a dietitian) individually to the need for each of us a menu (for some time I have been thinking about introducing the „HEALTH” section on the blog and I will probably do so). Second: COSMETOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE. They should form an inseparable duo to bring visible effects. Using this mix I can give you a word that you will just look and feel better in your skin. A human happy with himself is a human who can show good emotions to others.

I am not a botox and scalpel fan. I consider this to be a last resort and as long as possible I will avoid these two possibilities. The body can be rejuvenated primarily by diet and assistively contribute to non-invasive treatments. Termolifting ALMA NIR ™ which I made in the salon Laser Estetic in Lublin, it is an extremely fast and practically painless procedure. The treatment does not require local anesthesia. Before the surgery, we conduct a cosmetology consultation that excludes all contraindications. If the patient is qualified for surgery, we choose the appropriate laser parameters.

Why did I decide? Because with age, my skin loses collagen, the fibers fade, the skin falls and it becomes less firm. In order to restore its density, elasticity and strengthen the fibers. As a result of the treatment the skin has been compacted, adequately taut and regains lost elasticity.

What and how? What effects? The ALMA  uses red laser light. It stimulates fibroblasts to produce new collagen fibers by as much as 30 percent. The most important results are smoothing and shallowing the furrows, as well as raising the face oval. The results obtained in the reconstruction of the collagen management of the skin are visible in two stages. On the day of the procedure, thermo-contraction of already existing fibers occurs, while the production of new ones is spread over a period of 1 to 6 months after the treatment, which ensures a natural effect for a longer time. The effects of such an operation are properly tight, toned and elastic skin.

When did the effects appear and how long would they last? I noticed the effect of firming and brightening my skin after the first treatment. The most spectacular results of skin rejuvenation are observed within 3 to 6 months after the procedure. Therapy requires a series of treatments, and their amount depends on the assessment of the condition of the skin. The effect of the treatment can stay up to 1.5 years when applying to skin care recommended by a specialist.

Who is this type of termolifting treatments for? The firming treatment is intended for all women and men, regardless of the type of skin. We can do it on any phototype, tanned and vascular skin.

The treatment is suitable for people who:

 • have drooping eyelids and cheeks,
 • a drooping face oval, wrinkles and nasolabial furrows,
 • flaccidity within the abdomen, thighs (also their inner side),
 • the area above the knees, also the inner side of the shoulders and even the skin of the hand,
 • they want to improve skin density,
 • as anti-aging prophylaxis at the age of 25-35.

Dłonie są wizytówką kobiety. Są jednym z pierwszych elementów na jakie podczas pierwszego kontaktu zwracamy uwagę. Podczas spotkania potrafią powiedzieć znacznie więcej, niż kilka starannie przemyślanych słów.

Biznesowy dress code to kwintesencja profesjonalizmu, klasy i elegancji. To element savoir-vivre, który zawiera zbiór określonych zasad. Dotyczą one stylizacji, makijażu, fryzury oraz manicure.

Warto zacząć od tego, że jeszcze sto lat temu paznokcie malowały wyłącznie kobiety lekkich obyczajów. Do Europy zwyczaj ten dotarł w drugiej połowie XX wieku i przez długi czas traktowany był ze sporym dystansem. Pierwsze lody przełamywały artystki i gwiazdy kina, które stopniowo wprowadzały na salony zwyczaj lakierowana paznokci. Obecnie pomalowane paznokcie nie budzą już sprzeciwu w niemal żadnym środowisku, jednak kolor wciąż bywa kontrowersyjny.

Hands are the showcase of a woman. They are one of the first elements we pay attention during the first contact. During the meeting, they can say much more than a few carefully thought out words.

Business dress code is the quintessence of professionalism, class and elegance. It’s a savoir-vivre element that contains a set of specific rules.  Applies to stylization, makeup, hairstyles and manicures.

It’s worth starting with the fact that one hundred years ago, nails were painted only by women of light morals. This custom reached Europe in the second half of the twentieth century and for a long time was treated with considerable distance. The first ice was broken by artists and cinema stars who gradually introduced nail varnish custom to the society. Currently painted nails are no longer objectionable in almost any environment, however color is still controversial.

BLAZER/MARYNARKA ZARA, SKIRT/SPÓDNICA ATMOSPHERE , BLOUSE/BLUZKA ONLY: TONEXT OUTLET HERE TUTAJ | BAG/TOREBKA: CHANEL | HEELS/SZPILKI: CHRISTIAN LOUBOUTIN 

„Najbezpieczniejsze” kolory paznokci do biura to kolory neutralne – nude, odcienie beżu i delikatnego, pudrowego różu. W sytuacjach biznesowych sprawdzają się także paznokcie pomalowane bezbarwnym lakierem, który nadaje płytce delikatnego błysku. Aby jednak lakier mógł dobrze wyglądać, trzeba pamiętać o nadaniu paznokciom odpowiedniej długości i kształtu. Długość paznokci nie powinna przekraczać 2 lub 3 milimetrów ponad opuszek. Najbardziej uniwersalnym kształtem jest prosto spiłowany paznokieć z delikatnie zaokrąglonymi bokami, jednak równie dobrze wyglądają paznokcie, których kształt przypomina migdał.

W sytuacjach biznesowych kolorowe paznokcie są niedopuszczalne. Mam tu na myśli szczególnie te jaskrawe, neonowe. Wyjątkiem są głębokie odcienie czerwieni, które odpowiednio dobrane, potrafią nadać dłoni wyjątkowego smaku. Należy jednak pamiętać, że czerwone paznokcie to wyjątkowo mocny element całej stylizacji, więc pozostała część powinna być spokojna i stonowana.

Kolory w biznesowym dress code mają ogromne znaczenie. Dobrze jest się z ich znaczeniem zapoznać i świadomie po nie sięgać:

beżowy – takt, zaufanie
czarny – ekskluzywność, elegancja
niebieski – zaufanie
czerwony – pewność siebie, duże aspiracje
szary – kompetencje, szacunek
biały – uczciwość, czystość

The „safest” colors of nails for the office are neutral colors – nude, shades of beige and delicate, powder pink. In business situations, nails painted with clear varnish also work, which gives the tile a delicate flash. However, in order for the varnish to look good, you need to remember to give your nails the right length and shape. The length of the nails should not exceed 2 or 3 millimeters above the pads. The most universal shape is a straighten file with slightly rounded sides, but nails similar in shape to the almond look just as good.

In business situations, bright colored nails are unacceptable. I mean especially those bright, neon ones. The exception are deep shades of red, which, if is properly selected, can give your hand a unique taste. However, it should be remembered that red nails are an extremely strong element of the whole stylization, so the rest should be calm and toned down.

The colors in the business dress code are of great importance. It is good to know their meaning and consciously use them:

beige – tact, trust
black – exclusivity, elegance
blue – trust
red – self-confidence, big aspirations
gray – competence, respect
white – honesty, cleanliness

Ja ostatnio miałam przyjemność zrobić manicure biznesowy w @emilynails001 . Wybrałam głęboki odcień biznesowej czerwieni. To zdecydowanie mój ulubiony kolor i bardzo często do niego wracam. W połączeniu z tradycyjnym, biało czarnym zestawem ubrań, tworzy elegancki i równocześnie wyrazisty duet. Salon, gdzie zostały mi zrobione paznokcie znajduje się w @radissonblusobieski w Warszawie. Właścicielka – Emilka jest perfekcjonistką w swoim fachu. Nie tylko potrafi idealnie nadać kształt paznokciom, ale również zamiast wzmacniania żelem doradza położenie bazy proteinowej. Od tego momentu mój problem z odpryskiwaniem hybrydy po prostu zniknął. Jeżeli szukacie więc kogoś kto profesjonalnie zaopiekuje się Waszymi paznokciami, dosłownie tak jak swoimi, to polecam Wam szczerze salon @emilynails001 

I recently had the pleasure to do business manicure at @ emilynails001. I chose a deep shade of business red. This is definitely my favorite color and I return to it very often. In combination with a traditional, white and black set of clothes, it creates an elegant and at the same time expressive duo. The salon where my nails have been made is in @radissonblusobieski in Warsaw. The owner – Emilka is a perfectionist in her profession. Not only can perfectly shape the nails, but also instead of strengthening the gel, advises to put the protein base. From then on, my problem with chipping the hybrid just disappeared. If you are looking for someone who will professionally take care of your nails, literally like their own, I recommend you honestly  @ emilynails001

loccitane aqua3

Witjacie moi Drodzy! Dziś mam dla Was fotorelację z eventu marki L’OCCITANE. To właśnie na nim odbyła się promocja najnowszych produktów z ultranawilżającej linii AQUA REOTIER. Dość rzadko dodaję relacje, bo dość rzadko jest możliwość pokazania czegoś naprawdę wartościowego. Markę L’OCCITANE znam i używam od ponad roku. Jak dotąd, większa część kosmetyków świetnie sprawdzała się na mojej skórze. Tak jest też w przypadku nowości z serii AQUA REOTIER. Jeżeli tak jak ja macie problem z właściwym nawilżeniem skóry (szczególnie w okresach przejściowych tj. np. przesilenie wiosenne), spróbujcie przetestować te kosmetyki i dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie 🙂

loccitane aqua6 loccitane aqua7 loccitane aqua5

Jak na większości eventów, tak i na tym nie zabrało zadań kreatywnych 😉 tym razem miałyśmy możliwość malowania na… wodzie 🙂 Efekty naszych prac przeniosłyśmy na specjalny papier 🙂

loccitane aqua1 loccitane aqua2 ppDSC06348 ppDSC06351

Tak wygląda nowa seria AQUA. Możecie ją nabyć we wszystkich salonach stacjonarnych, jak i na stronie L’OCCITANE 😉

ppUntitled-1 copy

Nie jestem zwolennikiem botoksu i innych sztucznych wypełniaczy. Nigdy nie miałam żadnego zabiegu z ich wykorzystaniem. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich wszechwiedzących lepiej, co, kiedy, gdzie i jak miałam robione. Prawda jest taka, że do tej pory najbardziej inwazyjnym zabiegiem jakiemu poddałam moją twarz był peeling kawitacyjny. Taka moja uroda, że mam „pućki”, okrągłą buzię i pełne policzki. W moim przypadku matka natura wyprzedziła o kilka dobrych lat medycynę estetyczną. Już w 1988 r. byłam malutką, pełną pyzą 😉

Dopóki to możliwe, będę starała się korzystać z nieinwazyjnych metod medycyny estetycznej. Dlatego zdecydowałam się na Endermolift LPG w Laser Estetic Lublin, czyli całkowicie nieinwazyjną metodę odmładzania twarzy, wygładzania zmarszczek i ujędrniania skóry na twarzy, szyi i dekolcie. Zabieg wykonywany jest przy użyciu najnowszej głowicy ergolift. Urządzenie to wykorzystuje podciśnienie do stymulacji fibroblastów, które z kolei to produkują kolagen i elastynę. Endermolift to idealne rozwiązanie dla osób, które nie są zdecydowane na bardziej radykalne zabiegi medycyny estetycznej, a którym zależy na uzyskaniu szybkiego i widocznego efektu odmłodzenia, ujędrnienia i wygładzenia skóry.

endermologia laser estetic lublin9

Dla kogo Endermolift LPG? Zabieg sprawdzi się, jeżeli oczekujesz:

 • wymodelowania owalu twarzy,
 • ujędrnienia skóry szyi i dekoltu,
 • redukcji zmarszczek,
 • likwidacji podwójnego podbródka – usuwania miejscowych otłuszczeń,
 • poprawy kolorytu, rozjaśnienia skóry,
 • usunięcia obrzęków,
 • likwidacji zasinień i „worków” pod oczami.

Rezultaty:

 • ujędrnienie, zagęszczenie i poprawa kolorytu skóry twarzy, szyi i dekoltu,
 • usunięcie cieni i obrzęków pod oczami,
 • poprawa owalu twarzy,
 • usunięcie miejscowych otłuszczeń w okolicach twarzy,
 • likwidacja bądź znacząca redukcja zmarszczek.
Pierwsze efekty zabiegu są widoczne już po pierwszej sesji, jednak najbardziej spektakularne rezultaty uzyskujemy po przeprowadzeniu pełnej terapii składającej się z około 10 zabiegów przeprowadzanych w trzydniowych, a później, dwudniowych odstępach.

UWAGA! MOJE MIŁE PANIE! MAM DLA WAS ZNIŻKĘ!

DLA KAŻDEJ Z WAS, KTÓRA CHCE PRZEKONAĆ SIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE O SKUTECZNOŚCI ENDERMOLOGII,NA HASŁO „BLOG” 50% ZNIŻKI NA PIERWSZY ZABIEG 🙂zniżka ważna do końca maja 2018

jak się zapisać? zadzwoń do Laser Estetic i umów na wizytę: +48 512 160 009

endermolift

endermolift

Wszyscy już poczuli wiosnę? Chyba tak! Oprócz wiosennych porządków w domach i szafach, warto zrobić też porządek z sylwetką 😉 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, sezon na krótkie szorty, zwiewne sukienki i bikini tuż tuż!

Aby czuć się dobrze we własnej skórze należy o nią dbać. Koniec kropka. Nic się samo nie zrobi. Zrób więc dziś (nie jutro, pojutrze czy na świętego nigdy!) pierwszy krok, by być zadowolonym ze swojej sylwetki! 🙂

Od zawsze byłam zwolenniczką racjonalnego, zdrowego odżywiania. Jesteś tym, co jesz i nie widzę sensu żeby z tym twierdzeniem polemizować. Tak samo jak sport, to zdrowie i aktywność fizyczna powinna towarzyszyć nam niemal codziennie. Czasem jednak nawet taka mieszanka to za mało i nie jest ona w stanie zagwarantować nam sylwetki naszych marzeń. Przyczyny są przeróżne, ale najczęściej w grę wchodzi po prostu bezlitosna genetyka. Co więc dalej? Na szczęście nie żyjemy w średniowieczu i oprócz dobrego dentysty (zamiast kowala), możemy też odwiedzić gabinety kosmetyczne, które znajdą remedium na nasze „urodowe” dolegliwości. Mimo, że mieszkam w Warszawie, to na zabiegi kosmetyczne przyjeżdżam do Lublina. Czemu? Bo mam zaufanie do zespołu Laser Estetic, a salon co roku inwestuje w najnowsze, najwyższej klasy sprzęty. Tym razem wypróbowałam na sobie zabieg ENDERMOLOGIE LPG ALLIANCE®  W maju wybieram się na Majorkę, w czerwcu na Santorini. Chcę być w formie! I dzięki ENDERMOLOGIE LPG ALLIANCE® będę!

endermologia laser estetic lublin8endermologia laser estetic lublin9endermologia laser estetic lublin3endermologia laser estetic lublin5

Możecie umówić się na bezpłatną konsultację w salonie Laser Estetic dzwoniąc pod numer 512 160 009. Przekonacie się na własnej skórze o skuteczności zabiegu. Podzielcie się opiami w komentarzach 🙂

UWAGA! MOJE MIŁE PANIE! MAM DLA WAS ZNIŻKĘ!

DLA KAŻDEJ Z WAS, KTÓRA CHCE PRZEKONAĆ SIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE O SKUTECZNOŚCI ENDERMOLOGII,

NA HASŁO „BLOG” 50% ZNIŻKI NA PIERWSZY ZABIEG 🙂 zniżka ważna do końca maja 2018

jak się zapisać? zadzwoń do Laser Estetic i umów na wizytę: 512 160 009

Natomiast opisując w telegraficznym skrócie zabieg endermologii:

Osiągniecie EFEKT 3 W 1:

 • ujędrnienie skóry
 • bezbolesną likwidację cellulitu
 • znaczną redukcję tkanki tłuszczowej

EFEKTY WIDOCZNE JUŻ PO 3 ZABIEGACH

Endermologię możecie wykonywać również na twarzy. Doskonale napina skórę, ujędrnia ją i redukuje zmarszczki mimiczne. Mnie zależy akurat na uwydatnieniu linii żuchwy, kości policzkowych i ogólnym, delikatnym wysmukleniu owalu twarzy. Póki co omijam botoks i wypełniacze z daleka, starając się znajdować rozwiązania nieinwazyjne. Endermologia jest jednym z nich. Każdemu, kto się waha – polecam z czystym sumieniem!

short prom dress

ZAPRASZAM NA KRÓTKI FILM! 🙂

DSC05118 DSC05126 DSC05114 DSC05116 DSC05129 DSC05123 DSC05124 DSC05112 DSC05122

ppDSC01566ppDSC01570

Witajcie Moi Drodzy! Dziś przygotowałam dla Was wpis dotyczący manicure hybrydowego. Jak dotąd, temat lakierów hybrydowych był mi zupełnie obcy. Jeżeli już decydowałam się na ten rodzaj manicure, to wybierałam zaufany salon kosmetyczny.  Po pierwsze mogłam tam chwilę odpocząć i się zrelaksować. Po  drugie, miałam pewność, że paznokcie będą w nienagannym stanie. Nie mam aż takiej wprawy, aby nie zalać sobie skórek czy też perfekcyjnie równo położyć lakier. Najzwyczajniej w świecie zrobienie sobie samemu manicure hybrydami wydawało mi się zbyt skomplikowane i czasochłonne. Jednak jak mawia stare polskie porzekadło: „Nie taki diabeł straszny jak go malują!” I to prawda 🙂 W rzeczywistości wcale tak nie jest skomplikowanie 🙂

ppDSC01598

Postanowiłam przetestować zestaw do manicure hybrydowego nowej polskiej marki Provocater. Najbardziej obawiałam się nakładania lakieru, okazało się jednak, że jest to równie proste, co malowanie zwykłym lakierem. Bardzo ważną kwestią na którą osobiście zwróciłam uwagę jest gęstość hybryd – są one gęstsze od lakierów konkurencji, ale jest to ogromnym plusem, ponieważ nie rozlewają się na paznokciu, jest je o wiele prościej nałożyć i co najważniejsze – bardzo dobrze kryją. Nawet białego lakieru wystarczają tylko dwie warstwy. Spróbujcie, może dla Was również okaże się to strzałem w dziesiątkę? 🙂

Osobiście najbardziej bałam się, że pomylę kolejność nakładania produktów. Nie wiedziałam co, kiedy i jak. Z pomocą przyszedł mi film na Youtube, który świetnie pokazuje poszczególne etapy.

Manicure Hybrydowy Provocater instrukcja nakładania:

1. Starannie zmatowić płytkę blokiem polerskim lub pilnikiem o bardzo niskiej gradacji.
2. Nałożyć Provocater Primer, poczekać aż wyschnie (ok 15-20sek)
3. Nałożyć bazę Provocater Base&Top Led/UV Hybrid 7ml i utwardzić w lampie (30-60sek LED / 2min UV).
4. Odtłuścić produktem typu Cleaner w celu usunięcia warstwy dyspersyjnej.
5. Nałożyć wybrany kolor lakieru hybrydowego Provocater i utwardzić w lampie (30-60sek LED / 2min UV). Jeśli kolor tego wymaga nałożyć jeszcze jedną warstwę lakieru. NIE PRZEMYWAĆ!
6. Utrwalenie: Nałożyć top Provocater Base&Top Led/UV Hybrid 7ml i utwardzić w lampie (30-60sek LED / 2min UV). Przemyć warstwę dyspersyjną Cleanerem. Zamiast użycia Provocater Base&Top Led/UV Hybrid 7ml  można zastosować Provocater Top Shine No Wipe Led/UV 7ml, który nie posiada warstwy dyspersyjnej – nie trzeba przemywać Cleanerem.
7. Wmasować w skórki wokół paznokci oliwkę w żelu Provocater.

Wszystkie potrzebne do wykonania akcesoria włącznie z lampą znajdziecie w zestawie startowym.

ppDSC01571ppDSC01605 ppDSC01568

Hybrydy Provocater obecnie możecie znaleźć w kilkuset drogeriach w całej Polsce. Link do mapki i strony znajduje się TUTAJ.  Możecie je oczywiście kupić także w sklepie internetowym Provocater.pl do czego Was zachęcam – niesamowita oszczędność czasu. Jeżeli chcecie być na bieżąco zapraszam Was także na instagram marki TUTAJ oraz ich fanpage na facebooku TUTAJ.

JAK ZDEJMOWAĆ HYBRYDY? Wszystkie akcesoria znajdziecie również w zestawie startowym.
1. Zmatowić blokiem polerskim wierzchnią, błyszczącą warstwę na paznokciach.
2. Nanieść aceton na wacik przyklejony do folii Remover Wraps i dokładnie pokryć płytkę paznokcia; szczelnie owinąć każdy paznokieć.
3. Pozostawić na paznokciach ok 7-10 minut.
4. Ściągnąć folię z palców i delikatnie usunąć lakier hybrydowy za pomocą drewnianych patyczków kosmetycznych.

ppDSC01596 ppDSC01585ppDSC01580

DSC08935 perruquemoinscher

Witajcie Moi Drodzy! W to niedzielne popołudnie, chcę się z Wami podzielić nowościami kosmetycznymi od marki L’OREAL Paris, które zagościły w mojej kosmetyczce. Jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to z firmy L’OREAL Paris mam ich dość sporo. Moim dotychczasowym ulubieńcem jest podkład True Match. Mimo, że trochę wysusza, to w porównaniu z innymi (a przetestowałam ich spoooro), najlepiej stapia się z cerą. Jest dość lekki, nie zapycha i co najważniejsze – długo utrzymuje się na buzi. W tym zestawieniu moją szczególną uwagę zwróciły natomiast pomadki (przepiękne matowe odcienie utrzymujące się na ustach kilka godzin). Możecie je kupić jako tradycyjne szminki lub w formie palety (wbrew pozorom zawiera także matowe kolory).

DSC08938 DSC08943 DSC08942 DSC08941

Na uwagę zasługuje również paleta korektorów. Skutecznie minimalizują widoczność przebarwień, cieni pod oczami, drobnych linii czy zaczerwienień. Długo utrzymują się na skórze, a szeroka gama pozwala na indywidualne dobranie niemal do każdej tonacji cery.

DSC08944 DSC08946 Perruques Full Lace Wigs

Na uwagę zasługuje także róż do twarzy, 3 w 1. INFALLIBLE SCULPT BLUSH, który umożliwia stworzenie tzw. efektu drappingu. Kontur twarzy zmienia się kolorem, który optycznie liftinguje, rzeźbi, czy wysmukla jej kształt. Efekt uzyskuje się za sprawą głębokiego odcienia rumieńca, czy jaśniejszej tonacji różu na górnej części kości policzkowej. Jego twórczynią jest Way Bandy, sławny wizażysta takich gwiazd, jak Elizabeth Taylor, Cher, czy Barbara Walters. Swój patent na konturowanie różem opublikował w 1984 we własnej książce pt. „Designing your face”, którą uważa się za urodową biblię. To z niej dowiadujemy się, jak perfekcyjnie „udrapować” twarz, by optycznie zmienić jej kontur poprzez uwydatnienie kości policzkowych.  Od teraz zamiast bawić się korektorem i fluidem, miksujemy kilka odcieni różu. W tym celu warto użyć zarówno kosmetyków w kompakcie, jak i takich o lekkiej, kremowej konsystencji. Wystarczy kilka pociągnięcia pędzlem, by uzyskać elegancki retro lookDraping w trzech krokach: 1. Uniesienie: połącz na nadgarstku dwa odcienie różu. Następnie aplikuj je za pomocą pędzla wzdłuż kości policzkowych, wykonując pociągnięcie aż do linii oka i początku brwi.  2. Modelowanie: teraz nałóż ciemniejszy odcień różu na przodzie policzków, owalnym ruchem, po czym aplikuj na nie rozświetlacz, delikatnie go rozcierając ruchem w górę.  3. Wykończenie: na koniec połącz ze sobą dwa odcienie różu (ciemny i jasny), uśmiechnij się i aplikuj je pędzlem na uwydatnione policzki z przodu twarzy. Wykończenie makijażu zapewni Ci nałożenie rozświetlacza na nosie oraz środkowym punkcie nad górną wargą.

DSC08956 DSC08953 DSC08955

Jeżeli chodzi o podkład INFALLIBLE MATTE i puder matujący z tej samej serii, to mogę śmiało powiedzieć, że ten duet w zupełności wystarczy, jeżeli w ciągu dnia zależy Wam na naturalnie wyglądającym, a zarazem trwałym makijażu. Kosmetyki dobrze stapiają się ze skórą, pięknie ją rozświetlają i wyrównują niedoskonałości. Cera wygląda na świeżą i promienną. Myślę, że seria podkładów i pudrów INFALLIBLE może stać się moim zamiennikiem dla serii True Match.

DSC08950

Czymże byłby makijaż bez podkreślonych i nienagannie wystylizowanych brwi? Wiele osób nadal bagatelizuje ten element, a to od niego tak naprawdę zależy całość naszego makijażu oka, o ile nie twarzy. Odpowiednio wymodelowane brwi potrafią niemal zmienić nasze rysy. Optycznie wysmuklić, jak również pogrubić twarz. Nie zapominajmy więc, że umiar wszędzie jest wskazany. Jeżeli jesteś blondynką, sięgaj po jaśniejsze odcienie. Nic nie wygląda tak tandetnie i szpetnie, jak czarne niczym sadza brwi i jasne blond włosy… Co do samych produktów: osobiście pozostaję przy mojej kredce z Lovely i transparentnym żelu do brwi od Maybelline, zbyt mocno się do nich przyzwyczaiłam. Jednak poniższe produkty również nie są złe. Jakość adekwatna do ceny, cienie trwałe i dobrze napigmentowane. Osobiście po prostu szybciej i precyzyjniej maluję się cienką, zatemperowaną kredką. Ta jest dla mnie zbyt toporna. Choć plus za szczoteczkę do rozcierania na drugim końcu!

DSC08957 DSC08961

alma naczynka2-horz

W piątek poddałam się zabiegowi zamykania naczynek w salonie Laser Estetic w Lublinie. Z zamiarem tym nosiłam się już od dłuższego czasu. Zależało mi przede wszystkim na szybkim, widocznym i długotrwałym efekcie. Chciałam poprawić wygląd mojej cery, jak i samopoczucie, gdy nie mam na sobie makijażu. O ile każdemu z nas daleko do ideału, o tyle mamy nieograniczone prawo, by do niego dążyć. Ja postanowiłam metodą małych kroków pozbyć się w sobie wszystkiego, co mi przeszkadza i z czego nie jestem zadowolona. Uważam, że nie ma nic złego w chęci bycia lepszą wersją samego siebie. Nie tylko pod względem osobowości, ale także fizycznym. Owszem, wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy, ale jest ważny. Moim zdaniem jak nas widzą, tak nas piszą. Wy efekty zabiegów możecie zobaczyć poniżej.

ZAMYKANIE NACZYNEK ALMA

Alma Harmony Dye-VL™ to nowoczesna technologia do zamykania naczyń i leczenia rumienia bez ryzyka powikłań.

Laser Alma Harmony Dye-VL™ posiada inteligentny system rozpoznawania pigmentów w skórze. Wyposażony jest system chłodzący skórę w trakcie trwania zabiegu, co zapewnia Pacjentowi najwyższy poziom komfortu i niesamowitą skuteczność. Takie zabiegi są praktycznie bezbolesne, nie wymagają przebycia okresu rekonwalescencji, a Pacjent może szybko wrócić do swoich codziennych obowiązków. Tak było również w moim przypadku. Zaczerwienienie na skórze utrzymywało się ok 5 godzin. Następnego dnia po zabiegu nie było po nim śladu. „Strzał” z lasera mogę natomiast porównać do strzelenia „gumką recepturką” 😉 Także pikuś!

ZAMYKANIE NACZYNEK ALMA2

Na czym polega zabieg zamykania naczynek Dye-VL™?

Laserowa terapia Dye-VL™ zmian naczyniowych, czyli pajączków polega na przekazaniu związków światła laserowego w zmienione komórki, zawierające czerwone krwinki z hemoglobiną. Ulegają one zniszczeniu, a zdrowe komórki zastępują je, w wyniku czego struktura komórkowa odnawia się.

Dla kogo przeznaczone są zabiegi  Dye-VL™?

Dla wszystkich zdrowych osób, które zauważyły u siebie nieestetyczne plamy skórne i zmiany naczyniowe. Zmiany takie przekształcać mogą się w groźne dolegliwości, jak trądzik różowaty lub rozszerzać się na inne partie ciała. Im szybsza ich redukcja, tym lepsze i trwalsze efekty. Wskazania do wykonania laserowego zabiegu laserem Alma Harmony Dye-VL™:

 • Zmiany naczyniowe;
 • Rumień;
 • Rozszerzone naczynka;
 • Naczyniaki płaskie;
 • Naczyniaki gwieździste;
 • Naczyniaki rubinowe;
 • Trądzik różowaty;
 • Rozszerzone pory.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg  nie wymaga podania znieczulenia miejscowego. Przed zabiegiem przeprowadzamy konsultację kosmetologiczną wykluczającą wszelkie przeciwskazania. Jeśli Pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu, wykonujemy dokumentację zdjęciową i dobieramy odpowiednie parametry lasera, które poradzą sobie z naczynkiem lub rumieniem, a jednocześnie zagwarantuje bezpieczeństwo.

Po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu, miejsce zabiegowe pokrywamy cienką warstwą żelu zabezpieczającego, następnie na oczy zakładamy specjalne okulary ochronne.  Przykładamy głowicę do skóry Pacjenta. Po jej uruchomieniu oddajemy strzały. a w skórę wprowadzane jest światło lasera, które  termicznie uszkadza komórki, w których jest zbyt dużo hemoglobiny. Po zabiegu do skóry Pacjenta przykładamy kompres chłodzący, w celu złagodzenia podrażnień i zaczerwienienia.

Jak wygląda skóra po zabiegu?

Zabieg ten jest praktycznie bezbolesny, nie wymaga zastosowania znieczulenia. Głowica wyposażona jest w system chłodzenia, który zapewnia minimalny dyskomfort w trakcie zabiegu. Pacjent może odczuwać jedynie delikatne pieczenie i uczucie ciepła. Nie powoduje on także wyłączenia z codziennej aktywności. Po zabiegu skóra może być zaczerwieniona i obrzęknięta, jednak objawy te znikają po 2-3 dniach. U mnie po mniej niż dobie nie było po nich śladu.

DSC04441

Ile trwa zabieg i jak często go powtarzamy?

Zabieg trwa od 10-60 minut w zależności od obszaru, na którym wykonujemy zabieg. W zależności od rozległości zmian oraz obszaru ciała, może być konieczne wykonanie serii zabiegów. Schemat ich częstotliwości i ilości indywidualnie ustala kosmetolog – najczęściej jest to 1-6  procedur, w odstępach 4 tygodni. U mnie wystarczą 2 zabiegi 🙂 Nie ma też przeciwwskazań wiekowych!

Jak dbać o skórę po zabiegu?

Dla bezpieczeństwa i uzyskania jak najlepszych efektów zabiegowych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń pozabiegowych:

 • minimum 4 tygodnie po zabiegu nie wolno opalać się,
 • bezwzględnie należy chronić skórę przed słońcem minimum przez 1 miesiąc po zabiegu stosując kremy z filtrem SPF np. Sesderma Repaskin foroprotektor SPF50,
 • unikać czynników powodujących rozszerzenie naczyń krwionośnych przez okres 4-5 dni (wysiłek fizyczny, sauna, zmiany temperatur),
 • makijaż: w przypadku uszkodzonego naskórka należy unikać stosowania makijażu na naświetlane miejsca przez ok. 1-2 dni po zabiegu, w pozostałych przypadkach makijaż można nałożyć następnego dnia po zabiegu.

Przez kilka dni po zabiegu (głównie po zamykaniu naczynek na twarzy):

 • nie stosować mydła, spirytusu, toników na bazie alkoholu,
 • nie wykonywać peelingów i innych zabiegów (zawsze po kontakcie z lekarzem wykonującym zabieg laserowy),
 • nie wycierać miejsc po zabiegu gąbką lub ręcznikiem,
 • nie drażnić skóry w okolicy zabiegu.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

 • ciąża,
 • nowotwory,
 • aktywna opryszczka,
 • świeża opalenizna (również solarium),
 • kremy z retinolem, z witaminą A,
 • przyjmowanie leków światło-uczulających, retinoidów,
 • duża skłonność do przebarwień,
 • przyjmowanie ziół (nagietek),
 • stosowanie leków obniżającym krzepliwość krwi,
 • bielactwo, łuszczyca, cukrzyca, padaczka, bliznowce,
 • depilacja woskiem, pęsetą, depilatorem lub kremem do depilacji,
 • peeling,
 • aktywne infekcje skórne,
 • rozrusznik serca,
 • fotodermatozy,
 • choroby pęcherzowe skóry,
 • świeże zabiegi chirurgiczne.

 

AKTUALNIE TRWA PROMOCJA! ZA ZABIEG ZAMYKANIA NACZYNEK ZAPŁACICIE OD 398ZŁ ZAMIAST 587ZŁ!

DODATKOWO, KONSULTACJA I PIERWSZA PRÓBA LASEROWA GRATIS! Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Laser Estetic oraz uzyskacie je pod numerem telefonu 512 160 009. Polecam i zapraszam!

le a5 wiosna1

dsc00290 dsc00240ppDSC03558

Witajcie Drogie Panie! Dziś mam dla Was wideorelację z drugiego zabiegu depilacji laserowej w Laser Estetic Lublin przy pomocy najnowocześniejszego lasera diodowego – Palomar Vectus. O salonie jak i sprzęcie pisałam Wam już we wcześniejszym poście TUTAJ, nie będę się więc powtarzać. Jak zobaczycie na filmie, próg bólu podczas wykonywania zbiegu depilacji jest całkowicie do zniesienia i nie powoduje większych palpitacji 🙂 Podobnie jak po pierwszym, tak i po drugim zabiegu, nie zauważyłam na mojej skórze dosłownie żadnych podrażnień. To za sprawą czujnika melaniny, o którym pisałam Wam już w pierwszym wpisie, a który to bardzo precyzyjnie dobiera poziom natężenia wiązki promieni lasera dla naszej skóry. Nie tylko maksymalnie ogranicza ryzyko pojawienia się podrażnień, jak również, co widać na moim przykładzie – potrafi je całkowicie wykluczyć. Najważniejszy jest jednak fakt, że włosków jest znacznie mniej i praktycznie przestały wyrastać nowe. Skóra jest o wiele gładsza i milsza w dotyku. Jestem bardzo ciekawa jaki będzie efekt po trzecim zabiegu, skoro już drugi dał mi tak zadowalające efekty. Niebawem Wam opowiem 🙂 Termin kolejnej wizyty wyznaczony mam na 11 marca. Oprócz relacji z trzeciego zabiegu depilacji, będę chciała Wam również przybliżyć temat laserowego zamykania naczynek na twarzy. Zawsze miałam kłopoty związane właśnie z widocznymi wyraźnie naczynkami. O ile latem na opalonej skórze wyglądały trochę lepiej, o tyle po mroźnej zimie ten problem znacznie się u mnie nasilił. Powiem jedno: z chęcią się go pozbędę raz  na zawsze! Czy uda mi się razem z pomocą LaserEstetic? Mam nadzieję, że tak! Po bliższym przyjrzeniu się, naczynka są naprawdę duże i wyraźnie czerwone… Tak więc, przetestuję zabiegi i sprzęt najpierw na sobie.

Tymczasem zapraszam Was na film oraz fanpage LaserEstetic. Co tydzień czekają na Was nagrody i rabaty! Ściskam Was mocno i pozdrawiam! 🙂

dsc00244dsc00258

dsc00243 dsc00241