Pod wpisem #birthdaygirl, z którego dowiedzieliście się, że skończyłam 30 lat, stwierdziliście, że zdecydowanie na tyle nie wyglądam. You made my day! Niezmiernie mi miło i oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę słysząc takie głosy! Chyba jak każda kobieta chciałabym możliwie jak najdłużej wyglądać świeżo i młodo, niezależnie od spadających kartek z kalendarza… Dostałam od Was na priv również kilka wiadomości, w których pytałyście mnie, co zrobić żeby wyglądać młodziej niż wskazuje na to metryka. Otóż, sposobów jest kilka… Po pierwsze: DIETA. Jesteśmy tym, co jemy. Mówiąc o diecie mam na myśli zbilansowany, zrównoważony i dobrany (najlepiej przez dietetyka) indywidualnie do potrzeba każdego z nas jadłospis (już od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wprowadzeniem na blogu działu „ZDROWIE” i chyba w końcu to zrobię). Po drugie: KOSMETOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA. Powinny one tworzyć nierozerwalny duet, by przynosiły widoczne efekty. Stosując tę mieszankę mogę dać Wam słowo, że po prostu będziecie wyglądać i czuć się lepiej w swojej skórze. Człowiek szczęśliwy sam ze sobą, to człowiek potrafiący okazać dobre emocje innym.

Nie jestem zwolennikiem botoksu i skalpela. Uważam to za ostateczność i dopóki to możliwe, będę omijać te dwie możliwości szerokim łukiem. Organizm możecie odmłodzić przede wszystkim dietą, a wspomagająco dołożyć do tego nieinwazyjne zabiegi, tj. np. Termolifting ALMA NIR™  który wykonałam w klinice Laser Estetic w Lublinie. Jest on niezwykle szybkim i praktycznie bezbolesnym zabiegiem. Zabieg nie wymaga podania znieczulenia miejscowego. Przed zabiegiem przeprowadzamy konsultację kosmetologiczną wykluczającą wszelkie przeciwwskazania. Jeśli Pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu,  dobieramy odpowiednie parametry lasera.

Dlaczego się zdecydowałam? Bo z wiekiem moja skóra traci kolagen, włókna wiotczeją, skóra opada i staje się mniej jędrna. Po to by przywrócić jej gęstość, sprężystość i wzmocnić włókna. Skóra w wyniku zabiegu została zagęszczona, odpowiednio napięta i odzyskuje utraconą elastyczność.

Co i jak? Jakie efekty?  Głowica ALMA wykorzystuje czerwone światło lasera. Pobudza i stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych, aż o 30 procent. Najistotniejsze rezultaty to wygładzenie oraz spłycenie bruzd, jak również podniesienia owalu twarzy.Rezultaty uzyskane w odbudowie gospodarki kolagenowej skóry uwidaczniają się dwuetapowo. W dniu zabiegu dochodzi do termo-skurczu już istniejących włókien, natomiast produkcja nowych rozkłada się na okres od 1 do 6 miesięcy po zabiegu, co zapewnia naturalny efekt na dłuższy czas. Efekty przeprowadzenia takiego zabiegu to odpowiednio napięta, ujędrniona i elastyczna skóra.

Kiedy pojawiły się efekty i jak długo mają się utrzymać? Efekt ujędrnienia i rozświetlenia cery dostrzegłam już po pierwszym zabiegu. Najbardziej spektakularne rezultaty odmłodzenia skóry obserwujemy w czasie od 3 do 6 miesięcy po zabieguTerapia wymaga przeprowadzenia serii zabiegów, a ich ilość zależy od oceny kondycji skóry. Efekt zabiegu potrafią utrzymać się nawet do 1,5 roku przy stosowaniu się do pielęgnacji skóry zaleconej przez specjalistę.

Dla kogo przeznaczone są zabiegi termoliftingu NIR™?  Zabieg ujędrniający przeznaczony jest dla wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na rodzaj skóry. Możemy go wykonać na każdym fototypie, skórze opalonej oraz naczyniowej.

Zabieg odpowiedni jest dla osób, które:

  • mają opadające powieki i policzki, opadający owal twarzy, zmarszczki oraz bruzdy nosowo – wargowe,
  • wiotkość w obrębie: brzucha, ud (także ich wewnętrzna strona), obszar nad kolanami, również wewnętrzna strona ramion, a nawet skóra dłoni,
  • chcą poprawić gęstość skóry,
  • jako profilaktyka przeciwstarzeniowa w wieku 25-35 lat.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ +48 512 160 009

In the blog post #birthdaygirl, you found out that I’m already 30 years old and you said that I definitely do not look like my age. You made my day! I am very pleased and of course I am very happy about hearing such voices! Probably like every woman I would like to look fresh and young as long as possible, regardless of the falling pages from the calendar … I received from you on priv also a few messages in which you asked me what to do to look younger than the metrics says. Well, there are several ways … First: DIET. We are what we eat. Talking about the diet, I mean balanced and selected (preferably by a dietitian) individually to the need for each of us a menu (for some time I have been thinking about introducing the „HEALTH” section on the blog and I will probably do so). Second: COSMETOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE. They should form an inseparable duo to bring visible effects. Using this mix I can give you a word that you will just look and feel better in your skin. A human happy with himself is a human who can show good emotions to others.

I am not a botox and scalpel fan. I consider this to be a last resort and as long as possible I will avoid these two possibilities. The body can be rejuvenated primarily by diet and assistively contribute to non-invasive treatments. Termolifting ALMA NIR ™ which I made in the salon Laser Estetic in Lublin, it is an extremely fast and practically painless procedure. The treatment does not require local anesthesia. Before the surgery, we conduct a cosmetology consultation that excludes all contraindications. If the patient is qualified for surgery, we choose the appropriate laser parameters.

Why did I decide? Because with age, my skin loses collagen, the fibers fade, the skin falls and it becomes less firm. In order to restore its density, elasticity and strengthen the fibers. As a result of the treatment the skin has been compacted, adequately taut and regains lost elasticity.

What and how? What effects? The ALMA  uses red laser light. It stimulates fibroblasts to produce new collagen fibers by as much as 30 percent. The most important results are smoothing and shallowing the furrows, as well as raising the face oval. The results obtained in the reconstruction of the collagen management of the skin are visible in two stages. On the day of the procedure, thermo-contraction of already existing fibers occurs, while the production of new ones is spread over a period of 1 to 6 months after the treatment, which ensures a natural effect for a longer time. The effects of such an operation are properly tight, toned and elastic skin.

When did the effects appear and how long would they last? I noticed the effect of firming and brightening my skin after the first treatment. The most spectacular results of skin rejuvenation are observed within 3 to 6 months after the procedure. Therapy requires a series of treatments, and their amount depends on the assessment of the condition of the skin. The effect of the treatment can stay up to 1.5 years when applying to skin care recommended by a specialist.

Who is this type of termolifting treatments for? The firming treatment is intended for all women and men, regardless of the type of skin. We can do it on any phototype, tanned and vascular skin.

The treatment is suitable for people who:

  • have drooping eyelids and cheeks,
  • a drooping face oval, wrinkles and nasolabial furrows,
  • flaccidity within the abdomen, thighs (also their inner side),
  • the area above the knees, also the inner side of the shoulders and even the skin of the hand,
  • they want to improve skin density,
  • as anti-aging prophylaxis at the age of 25-35.