Życie to magia. Nie zdajemy sobie sprawy jak wielką ilością zmysłów odbieramy otaczający nas świat. Tak bardzo skupiamy się na tym, co jest bezpośrednio namacalne, że niemal całkowicie zatracamy naszą naturalną intuicję. Moim zdaniem to błąd. Jesteśmy naturą, częścią całości, która tylko na pierwszy rzut oka wydaje się być jednostkowa. Jesteśmy energią. Energią, która łączy nas ze wszystkim dokoła. Każda emocja, każde słowo, każda myśl, którą kierujemy do wszechświata ma swoje odbicie w naszej teraźniejszości. Dlatego tak ważne jest, żeby nosić w sobie i dawać wokoło pozytywne emocje i wibracje. Jesteś tym, co z siebie dajesz. I choć może w tym momencie pukasz się w głowę czytając te słowa, to spróbowanie pozytywnego, pełnego dobrej energii dla ludzi i zwierząt nastawienia, nic Cię nie kosztuje. To tylko Twoja chęć i codzienny wybór. Zwróć uwagę na dobro w swoim życiu.

Zanim zaczniesz mówić – posłuchaj.
Zanim napiszesz – pomyśl.
Zanim wydasz – zarób.
Zanim się pomodlisz – przebacz.
Zanim znienawidzisz – pokochaj.
Zanim zrezygnujesz – spróbuj.
Zanim umrzesz … Żyj.

Kocham naturę. Uwielbiam las… To miejsce, które zawsze niesamowicie pozytywnie na mnie działa. Gdy tylko mam możliwość staram się spędzić w nim kilka godzin. Ta cisza, ten spokój i niesamowita energia działa na mnie jak najlepsze lekarstwo. To dla mnie remedium na ciągły bieg i zgiełk miasta, w którym na co dzień funkcjonuję. Mimo, że ogromną przyjemność sprawia mi praca w sercu miasta, to czasem potrzebuję swoistego katharsis. Las to miejsce, gdzie wyczuwam najwięcej dobrej energii. Gdzie prawdziwie odpoczywam. Gdzie najlepiej mi się rozmawia z moimi Aniołami. Spaceruję, oddycham, przyglądam się i czuję niesamowitą wdzięczność, że mogę być w tym miejscu. Dziękuję za to, co dzieje się w moim życiu. Za dobro, ale i za lekcje. Wyciszam się. Medytuję. Wierzę i ufam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Spróbujcie, z całego serca polecam. To nic nie kosztuje, a może przynieść bezcenne efekty.

p.s. a wiecie jaki kolor ma Wasza aura? 🙂

Life is magic. We do not realize how many senses we receive from the world around us. We focus so much on what is directly tangible that we almost completely lose our natural intuition. In my opinion, this is a mistake. We are nature, a part of the whole, which at first glance seems to be individual. We are energy. Energy that connects us with everything around. Every emotion, every word, every thought we turn to the universe has its reflection in our present. That is why it is so important to give positive emotions and vibrations around. You are what you give. And although at this point you can get in your head reading these words, trying to get a good, full of good energy for people and animals is not costing you anything. It’s just your willingness and daily choice. Pay attention to good things in your life.

Before you start talking – listen.
Before you write – think.
Before you spend – earn money.
Before you pray – forgive.
Before you hate it – love it.
Before you quit – try.
Before you die … Live.

I love nature. I love the forest … This is a place that always works extremely positively on me. Whenever I have the opportunity, I try to spend a few hours there. This silence, this peace and amazing energy are the best medicine. For me it is a remedy for a constant run and the hubbub of the city in which I work every day. Although it is a great pleasure for me to work in the heart of the city, just sometimes I need a kind of catharsis. The forest is a place where I sense the most energy. Where I truly rest. Where I can have the best conversation with my Angels. I walk, breathe, watch and feel the incredible gratitude of this place. I am thankful for what is happening in my life. For the good, but also for the lessons. I’m able to calm down. I meditate. I believe and trust that nothing happens without a reason. Try it, I wholeheartedly recommend it. It costs nothing but can bring invaluable results. What will your tomorrow look like? It depends on you. Your life is your choices.

P.S. Do you know what color your aura has? 🙂

DRESS/SUKIENKA: TED BAKER via TONEXT OUTLET HERE/TUTAJ | WREATH/WIANEK: GREEN DWARF HERE/TUTAJ

Autorem zdjęć jest Kasia z Green Dwarf! The author of the pictures is Kasia from Green Dwarfpost production: me 🙂

Life is magic. We do not realize how many senses we receive from the world around us. We focus so much on what is directly tangible that we almost completely lose our natural intuition. In my opinion, this is a mistake. We are nature, a part of the whole, which at first glance seems to be individual. We are energy. Energy that connects us with everything around. Every emotion, every word, every thought we turn to the universe has its reflection in our present. That is why it is so important to give positive emotions and vibrations around. You are what you give. And although at this point you can get in your head reading these words, trying to get a good, full of good energy for people and animals is not costing you anything. It’s just your willingness and daily choice. Pay attention to good things in your life.

Before you start talking – listen.
Before you write – think.
Before you spend – earn money.
Before you pray – forgive.
Before you hate it – love it.
Before you quit – try.
Before you die … Live.

I love nature. I love the forest … This is a place that always works extremely positively on me. Whenever I have the opportunity, I try to spend a few hours there. This silence, this peace and amazing energy are the best medicine. For me it is a remedy for a constant run and the hubbub of the city in which I work every day. Although it is a great pleasure for me to work in the heart of the city, just sometimes I need a kind of catharsis. The forest is a place where I sense the most energy. Where I truly rest. Where I can have the best conversation with my Angels. I walk, breathe, watch and feel the incredible gratitude of this place. I am thankful for what is happening in my life. For the good, but also for the lessons. I’m able to calm down. I meditate. I believe and trust that nothing happens without a reason. Try it, I wholeheartedly recommend it. It costs nothing but can bring invaluable results. What will your tomorrow look like? It depends on you. Your life is your choices.

P.S. Do you know what color your aura has? 🙂